Regulamin

1. REGULAMIN – postanowienia ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów marki ITELY za pośrednictwem Internetowego Systemu Zamówień www.itely.pl 
 
1.2. Zawartość www.itely.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
 
1.3. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna danego produktu.
 
1.4. Wszystkie ceny podane przy produktach są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich (PLN), zawierają podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia i nie obejmują kosztów przesyłki, chyba że wynika to z warunków promocyjnych.
 
1.5. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Polski.
 
1.6. Dokonanie zamówień w systemie internetowym www.itely.pl jest rozumiane jako zapoznanie się z regulaminem oraz jego akceptacją.
 
2. DEFINICJE - poniższe pojęcia rozumiane będą następująco
 
2.1. SPRZEDAWCĄ jest firma FHU TRIO ul. Targowa 66 lok.20, 03-734 Warszawa NIP: 775-107-26-30
 
2.2. Internetowym Systemem Zamówień jest witryną internetową zamieszczoną pod adresem www.itely.pl , za pomocą której można dokonywać zakupów produktów marki ITELY oferowanych przez firmę FHU TRIO, przez 24 godziny na dobę, w okresie całego roku kalendarzowego. Kontakt telefoniczny ze SPRZEDAWCĄ jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16.
 
2.3. KUPUJĄCYM jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie na towary oferowane przez SPRZEDAWCĘ, za pośrednictwem SYSTEMY. Kupującym może być osoba lub jednostka określona PROFESJONALISTA.
 
2.4. DETALISTAMI w niniejszym regulaminie określa się osoby niezwiązane z branżą fryzjerską.
 
2.5. PROFESJONALISTAMI w niniejszym regulaminie określa się osoby z branży fryzjerskiej, po ukończonych kursach/szkoleniach; osoby prowadzące salony fryzjerskie.
 
2.6. TOWARY oferowane na stronie SYSTEMU należą do asortymentu SPRZEDAWCY.
 
3. ZASADY SPRZEDAŻY
 
3.1. W SYSTEMIE Internetowym mogą zaopatrywać się PROFESJONALIŚCI.
 
3.2. PROFESJONALIŚCI przed zakupem proszeni są o przesłanie drogą mailową, faksem lub pocztą na adres SPRZEDAWCY, dyplomu ukończenia kursu/szkolenia z zakresu fryzjerstwa lub niezbędnych danych swojego Salonu do wystawienia faktury VAT.
 
3.3. KUPUJĄCY może złożyć zamówienie w następujący sposób:
 
Wybór jednego lub kilku produktów znajdujących się w SYSTEMIE i dodanie ich do koszyka
Prawidłowe wypełnienie formularza z danymi osobowymi i teleadresowymi
Przesłanie formularza z danymi
Potwierdzenie zamówienia poprzez zatwierdzenie linku otrzymanego drogą mailową
 
3.4. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli KUPUJĄCY prawidłowo wypełni formularz, umieszczając wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację KUPUJĄCEGO, w tym w szczególności imię i nazwisko kupującego, adres do wysyłki, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mailowy. KUPUJĄCY, który chce otrzymać fakturę VAT jako dowód zakupu, musi podać niezbędne dane firmy: nazwę, adres oraz numer NIP.
 
3.5. SYSTEM Internetowy www.itely.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z podaniem przez KUPUJĄCEGO błędnych lub niepełnych danych.
 
3.6. SPRZEDAWCA zobowiązuje się wysłać zamówione produkty, w terminie 2 dni od dnia potwierdzenia prawidłowego zamówienia, które posiada wszelkie informacje niezbędne do jego realizacji. 
 
3.7. Do ww. terminu realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym SPRZEDAWCA przekazał KUPUJĄCEMU potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Zamówienia złożone w weekendy i święta rozpatrywane są w następnym dniu roboczym.
 
3.8. Z przyczyn niezależnych od SPRZEDAWCY termin realizacji zamówień określony w punkcie 3.6. może ulec przedłużeniu. W takim przypadku SPRZEDAWCA zobowiązany jest poinformować KUPUJĄCEGO o przyczynie wydłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin. Podane terminy dostarczenia zamówionych produktów mają charakter orientacyjny. SPRZEDAWCA nie ponosi wobec KUPUJĄCEGO odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, jeżeli do opóźnienia doszło nie z winy SPRZEDAWCY, lecz podmiotu świadczącego usługi kurierskie.
 
3.9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, w terminie określonym w niniejszym regulaminie, z powodu braku zamówionych produktów lub zamówionej ilości produktów w magazynie, SPRZEDAWCA telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub faksu poinformuje niezwłocznie KUPUJĄCEGO o zaistniałej sytuacji i zaproponuje inny termin realizacji zamówienia lub zmianę zamówienia. KUPUJĄCY w takiej sytuacji ma prawo nie zaakceptować nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie ponosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
 
4. ZASADY DOSTARCZANIA ZAMÓWIEŃ
 
4.1. SPRZEDAWCA dostarcza zamówione produkty na adres podany przez KUPUJĄCEGO w formularzu.
 
4.2. KUPUJĄCY zobowiązany jest do pokrycia kosztów wysyłki zamówionych produktów, chyba że kwota zamówienia wszystkich produktów przekracza 250 zł brutto. W takim przypadku SPRZEDAWCA zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki.
 
4.3. KUPUJĄCY przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone pisemnie w obecności osoby dostarczającej przesyłkę.
 
4.4. W przypadku nieodebrania przez KUPUJĄCEGO przesyłki z opłaconymi wcześniej produktami, KUPUJĄCY zostanie obciążony kosztami przesyłki zwrotnej do siedziby firmy. Koszt takiej przesyłki jest równy kosztowi wysyłki do KUPUJĄCEGO. W przypadku okresów promocyjnych cen dostaw, przesyłka zwrotna taryfikowana jest wg stawek standardowych (obowiązujących poza okresem promocyjnym).
 
5. SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA PRODUKTY ORAZ OPŁATY ZA PRZESYŁKĘ
 
5.1. KUPUJĄCY uiszcza opłatę za zamówione produkty oraz koszty dostarczenia zamówionych towarów przy wydaniu przesyłki lub wykorzystując pozostałe warianty podane poniżej:
 
Pobranie (gotówka) - za zamówione produkty KUPUJĄCY płaci dostawcy gotówką przy odbiorze zamówionego towaru. Ten sposób płatności gwarantuje najszybszą realizację zamówienia.
Kurier DPD - Paczka za pobraniem - 21 zł
 
 
5.2. KUPUJĄCY wraz z przesyłką produktów otrzyma fakturę VAT lub paragon dokumentujący sprzedaż. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu z danymi należy podać dane niezbędne do wystawienia faktury. Przesłanie zamówienia z żądaniem wystawienia faktury VAT jest rozumiane jako upoważnienie SPRZEDAWCY do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.
 
6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZASADY ZWROTU
 
6.1. KUPUJĄCY ma prawo zwrócić zakupiony towar w ciągu 10 dni od daty odbioru przesyłki bez podania przyczyny (Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dn. 2 marca 2000 r. z późn. zm.). Przyjmujemy zwroty jedynie produktów nienaruszonych, bez śladu użytkowania. O zwrocie towaru SPRZEDAWCA musi zostać poinformowany pisemnie w terminie 7 dni od daty odbioru przesyłki. Pismo powinno zawierać również oświadczenie o sposobie zwrotu wpłaconej kwoty za towar (przelewem na konto bankowe - numer konta lub przekazem pocztowym). Gwarantujemy zwrot kwoty równej wartości wpłaconej kwoty za towar, z wyłączeniem kosztów przesyłki. UWAGA: W żadnym przypadku nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem!
 
6.2. W przypadku KUPUJĄCYCH, którzy nie posiadają statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
6.3. KUPUJĄCY, w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami punktu 6.1. i 6.2. niniejszego regulaminu, zobowiązany jest do zwrotu SPRZEDAWCY kosztów przesłania zamówionych produktów oraz pokrycia kosztów doręczenia zwróconych produktów na adres SPRZEDAWCY.
 
6.4. W przypadku odstąpienia od umowy, KUPUJĄCY zobowiązany jest dokonać zwrotu faktury VAT lub paragonu dokumentującego sprzedaż oraz dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. SPRZEDAWCA ma prawo zwrócić wpłaconą kwotę za towar, dopiero po spełnieniu tych warunków.
 
6.5. KUPUJĄCY, który korzysta z prawa odstąpienia od umowy, zobowiązany jest do zwrotu zakupionych towarów, w oryginalnych opakowaniach. Zwracane produkty nie mogą nosić żadnych śladów użytkowania i muszą być w stanie nienaruszonym. W przypadku niedotrzymania tych warunków, uprawnienie KUPUJĄCEGO do odstąpienia od umowy będzie wyłączone.
 
6.6. Zwrot kwoty za towar wpłaconej przez KUPUJĄCEGO, z zastrzeżeniem punktów 6.4. i 6.5., nastąpi w sposób określony przez KUPUJĄCEGO, nie później niż w terminie 14 dni od dnia nadejścia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z fakturą VAT lub paragonem dokumentującym zakup. SPRZEDAWCA nie zwraca KUPUJĄCEMU kosztów poniesionych za dostawę zamówionych produktów.
 
7. REKLAMACJE
 
7.1. KUPUJĄCY ma prawo złożyć reklamację w terminie 7 (siedmiu) dni liczonych od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych produktów, w przypadku:
 
wad dostarczonych produktów
opóźnienia w realizacji
opóźnienia w dostarczeniu zamówienia
 
7.2. Reklamacji podlega towar niezgodny z umową, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176). Nie podlegają reklamacji uszkodzenia mechaniczne z winy użytkownika.
 
7.3. Reklamacje należy składać pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY lub e-mailem. Pismo powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji, opisywać ewentualne wady produktów oraz zakres działań, których wykonania KUPUJĄCY oczekuje od SPRZEDAWCY.
 
7.4. SPRZEDAWCA rozpatruje wyłącznie pisemne reklamacje (przesłane pocztą lub e-mailem) w terminie 3 dni roboczych od daty ich otrzymania.
 
7.5. W przypadku uwzględnienia przez SPRZEDAWCĘ reklamacji, dotyczącej wad dostarczonych towarów, KUPUJĄCY zobowiązany jest zwrócić wadliwy produkt na adres SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA dostarczy KUPUJĄCEMU nowy niewadliwy produkt, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Jeżeli dostarczenie nowego niewadliwego produktu będzie niemożliwe, SPRZEDAWCA zwróci KUPUJĄCEMU uiszczoną przez niego kwotę.
 
8. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
 
8.1. W przypadku, gdy KUPUJĄCY posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, do zasad sprzedaży za pośrednictwem SKLEPU, stosuje się o ile nie wynika to wprost z brzmienia regulaminu, postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zmianami).
 
8.2. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany cen widocznych w sklepie  www.itely.pl w dowolnym terminie i bez podania przyczyny. 
Podana cena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66. Kodeksu Cywilnego.
 
8.3. Dane osobowe KUPUJĄCYCH będą przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ w celu realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem SKLEPU, w celu archiwizacji oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez SPRZEDAWCĘ.
 
8.4. SPRZEDAWCA gwarantuje KUPUJĄCEMU możliwość wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania, oraz prawo do wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych. Dane osobowe KUPUJĄCYCH mogą zostać przekazane jedynie uprawnionym organom. SPRZEDAWCA nie sprzedaje danych osobowych osobom nieuprawnionym.
 
8.5. Produkty zawarte na stronie www.itely.pl oznaczone są zastrzeżonymi znakami towarowymi. SPRZEDAWCA oświadcza, że posiada prawo używania znaków towarowych w celach reklamowych, promocyjnych oraz dystrybucji towarów, bez uszczerbku dla praw wyłącznych do znaków towarowych przysługujących innym podmiotom. KUPUJĄCY zobowiązuje się do poszanowania praw do znaków towarowych przysługujących SPRZEDAWCY oraz innym podmiotom, których produkty znajdują się na stronie www.itely.pl 
 
8.6. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.itely.pl Domniemywa się, że KUPUJĄCY składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w pełni akceptuje jego treść.
 

Korzystanie przez Państwa z serwisu internetowego www.itely.pl oznacza, że wyrażają Państwo zgodę aby cookies były zapisywane w pamięci wykorzystywanego przez Państwa urządzenia zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. 

 

UWAGA! Nowe przepisy w zakresie zkupu i prawa do zwrotu przez konsumenta:

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Art. 28. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, (…)

Art. 29. 1. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27.
2. Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.

Art. 30. 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. (…)
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
(…)

Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Art. 34. 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy (…) nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
(…)
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy (…).

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com
  • HUGO BOSS
  • CHANEL
  • GIORGIO ARMANI
  • D&G
  • FENDI
  • H&M
  • orsay
Newsletter
Zapisz się na Newsletter ITELY!